Shonan Location Photo 

Photographer       Junko Ochiaido